The Proggy-Buggy Humorous International Programming Contest

13 września

piątek, 15:30

Wstęp darmowy

DataArt Wrocław,
Plac Grunwaldzki 23

The Proggy-Buggy Humorous International Programming Contest will be held on September 13, 2019, on Programmer's Day.

Every DataArt’s development center located in the following cities will participate in it: Buenos Aires, Voronezh, Wroclaw, Dnipro, Yerevan, Kiev, London, Lviv, Lublin, Odessa, Petersburg, Riga, Sofia, Kharkov, and Kherson.

This won’t be a boring, long contest. On the contrary, the idea is to have fun and demonstrate your agility.

We invite students, developers, testers, and anyone with programming skills as well as understanding of “console application” and “standard input/output streams” to join us in this challenge.

The contest will be held in English and will consist of 13 rather easy tasks that would have to be completed in 42 minutes.

Language: English

 

Please, read the terms & regulations below:

Regulamin Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Proggy Buggy

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady przeprowadzania konkursu organizowanego pod nazwą Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Proggy Buggy, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest DataArt Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000556991, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8992767191, REGON 361502785, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Pana Ryszarda Permus, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs ma na celu wyłonienie trzech Zwycięzców Konkursu.

4.   Nagrodą w Konkursie jest:
4.1 Nagroda 1. Łączna ilość nagród – 2 szt.

   a. Power Bank marki Xiaomi o wartości 120 złotych netto

   b. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 13 złotych

Łączna wartość pojedynczej nagrody to kwota 133 złotych.

§ 2. Warunki i zasady uczestniczenia w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zarejestrować się na stronie: so https://www.research.net/r/2Z3WGDW

4. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie 13 zadań w ciągu 42 minut. Rozwiązaniem każdego z nich jest aplikacja konsolowa, której tekst wyjściowy trzeba będzie wysłać na serwer kontrolny, używając dowolnego języka oprogramowanie z listy (dostępne języki: C, C++, Free Pascal, Java, Mono C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript) w czasie trwania Konkursu określonym zgodnie z § 3. Zwycięży drużyna, która rozwiąże najwięcej zadań w najkrótszym czasie. Rozwiązania będą sprawdzane automatycznie na serwerze konkursowym, dzięki czemu szybko wyłonimy zwycięzcę.

5. Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Można rejestrować się indywidualnie lub drużynowo (do 3 osób). Pozostałe drużyny stworzymy na miejscu.

§ 3. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia jego otwarcia, czyli od godziny 16:00 do godz. 20:00 dnia 13 września 2019 roku.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagrody

1. Zwycięzcą Konkursu jest drużyna, która rozwiąże najwięcej zadań w najkrótszym czasie. Rozwiązania będą sprawdzane automatycznie na serwerze konkursowym, dzięki czemu zwycięzca będzie szybko wyłoniony.

2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończonym spotkaniu w dniu 13 września 2019

3. Zwycięzca jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt odebrania Nagrody.

§ 5. Opodatkowanie Nagrody

Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2032 ze zm.) Organizator Konkursu nalicza i pobiera podatek od Zwycięscy konkursu  z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym wskazanym w § 7 ust. 1.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podstawą profilowania oraz nie będą przekazywane innymi podmiotom, w szczególności z państw trzecich.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 r.). Administrator niniejszym informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem: marta.skrzypek@dataart.com

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu akceptuje nin. Regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nin. Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników.

4. W kwestiach nieuregulowanych nin. Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Program

16:00

Registration, meet and greet

17:00

Opening of the contest, explanation of the format

17:15

Completion of tasks

18:00

Verification of tasks

18:30

Announcement of contest winners and debriefing

19:30

informal discussions