Angielski w IT: false friends i często mylone słowa

Angielski w IT: false friends i często mylone słowa

We współpracy z naszym zespołem lektorów języka angielskiego stworzyliśmy serię artykułów, która pomoże ci zwrócić uwagę na kwestie, nad którymi warto popracować. Nie jest to oczywiście gotowa recepta na podniesienie umiejętności, ale możesz potraktować ją jako przydatną ściągawkę. W poprzednich tekstach prezentowaliśmy porady dotyczące słownictwa przydatnego na etapie rozmowy wstępnej i oceny umiejętności językowych oraz zasad poprawnego akcentowania fraz i użycia czasów gramatycznych.

W tym artykule prezentujemy pary słów, które są często mylone przez osoby dla których angielski jest drugim językiem. Część z nich to typowe false friends - słowa, które mają podobna formę do tych, które znamy w języku ojczystym, ale różnią się znaczeniem. Przyglądamy się słownictwu, które często pojawia się w sytuacjach zawodowych  i które, pozornie proste, potrafi zaburzyć nasz komunikat.

1. actually/now

actually /ˈæktʃuəli/ - used to add new information to what you have just said, to give your opinion, or to start a new conversation [PL rzeczywiście, naprawdę, faktycznie]

now /naʊ/ - at the present time [PL teraz, obecnie]

Actually przysparza kłopotów użytkownikom wielu języków - tak jak w języku polskim brzmi, jak “aktualnie”. To typowy false friend, chcąc opowiedzieć lub opisać coś, co dzieje się obecnie użyj now.

PRZYKŁAD

Please, can we set up a meeting now?

The app looks quite simple, but actually, it has a lot of unexpected features.


2. advice/advise

advice /ədˈvaɪs/ - an opinion you give someone about what they should do [PL rada, porada]

advise  /ədˈvaɪz/ - to tell someone what you think they should do, especially when you know more than they do about something [PL radzić, doradzać]

Rzeczownik i czasownik związane z poradami różni jedna litera i jeden dźwięk /s/ vs. /z/, warto o tym pamiętać.

PRZYKŁAD

My manager gave me a valuable piece of advice then.

I advise you to run the tests once again, something seems not right here.


3. affect/effect

affect /əˈfekt/- to do something that produces an effect or change in something or in someone’s situation [PL oddziaływać, mieć wpływ na]

effect /ɪˈfekt/-  a change that is caused by an event, action etc [PL efekt, skutek]

Tu również mamy do czynienia z drobną różnicą w wymowie i pisowni i sporą w znaczeniu, poza tym affect jest czasownikiem a effect - rzeczownikiem.

PRZYKŁAD

The cuts in spending will have a serious effect on the hospital.

Any changes in the code will significantly affect the performance of the system.


4. already/yet

already /ɔːlˈredi/ - before now, or before a particular time [PL już (używane w zdaniach do wyrażenia, że coś już miało miejsce)]

yet /jet/ - used in negative statements and questions to talk about whether something that was expected has happened [PL już (w pytaniach), jeszcze (w przeczeniach), jak dotąd]

To określenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect, które regularnie sprawiają problemy uczącym się języka angielskiego - jeśli nie masz pewności, kiedy należy używać każdego z nich, przestudiuj przykłady.

PRZYKŁAD

I haven’t seen the boss yet this morning.

I’ve already completed all the tasks for today.


6. avoid/prevent

avoid /əˈvɔɪd/ - to prevent something bad from happening [PL zapobiegać, unikać]

prevent /prɪˈvent/ - to stop something from happening, or stop someone from doing something [PL zapobiegać uniemożliwiać]

Oba czasowniki są bliskie znaczeniowo, dlatego używając ich warto przyjrzeć się kontekstowi.

PRZYKŁAD

Security will prevent anyone from leaving the office for another 30 minutes

You should travel to work slightly earlier to avoid traffic jams.


7. chance/possibility

chance / /tʃɑːns/ - the possibility that something will happen, especially something you want [PL szansa, okazja]

possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/ - if there is a possibility that something is true or that something will happen, it might be true or it might happen [PL możliwość, prawdopodobieństwo]

PRZYKŁAD

Our team has a good chance to win this year’s hackathon.

There is a possibility that the project will have to be delivered a week earlier.


8. continuous/continual

continuous /kənˈtɪnjuəs/ - continuing to happen or exist without stopping [PL ciągły, stały]

continual /kənˈtɪnjuəl/ - continuing for a long time without stopping [PL nieustanny, ustawiczny]

Warto zapamiętać, na czym polega różnica - continual kładzie nacisk na czas trwania, ale bieże pod uwagę możliwość przerwy - czynność nie dzieje się non-stop. Continuous używamy w sytuacji, kiedy to o czym mówimy dzieje się bez przerwy.

PRZYKŁAD

She has been in continual pain for the last 3 weeks.

The team is fed up with your continuous mean comments.


9. harm/damage

harm /hɑːm/ -  to have a bad effect on something; to physically hurt a person or animal [PL szkoda, krzywda, uszkodzenie]

damage /ˈdæmɪdʒ/ -  to cause physical harm to something [PL uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie]

Czasownik harm jest zazwyczaj używany w odniesieniu do przedmiotów ożywionych, damage zaś do ożywionych.

PRZYKŁAD

Don’t damage my keyboard if you borrow it.

He didn’t mean to harm you, it was an accident.


10. invent/discover

invent /ɪnˈvent/ - to make, design, or think of a new type of thing [PL wynaleźć, zmyślać]

discover /dɪsˈkʌvə/ - to find someone or something, either by accident or because you were looking for them [PL odkrywać, odnaleźć]

Czasownika invent używamy w odniesieniu do tego, co nie istniało do tej pory, discover jest używany ze zjawiskami lub rzeczami, które istniały wcześniej i zostały odkryte.

PRZYKŁAD

When did she invent a new computer terminal?

He discovered a new solution to our problems in the project.


11. job/work

job /dʒɒb/ - the regular paid work that you do for an employer; something that you are responsible for doing [PL praca, powinność, miejsce pracy]

work /wɜːk/ - a job or activity that you do regularly, especially in order to earn money [PL praca, zawód]

Rzeczownik niepoliczalny work ma bardziej ogólne znaczenie - odnosi się do działań zarówno fizycznych i umysłowych w celu osiągnięcia konkretego efektu. Job natomiast jest rzeczownikiem policzalnym i opisuje regularne obowiązki.

PRZYKŁAD

He goes to work by bus everyday.

He’s got a job at a new outsourcing company in town.


12. raise/rise

raise /raɪz/ - to increase in number, amount, or value; to go upward [PL wznosić, podnosić, podwyższać]

rise /raɪz/ - to increase in number, amount, or value [PL wzrastać, rosnąć, wschodzić]

Rise jest czasownikiem nieprzechodnim - można po nim postawić kropkę i nie wymaga dopełnienia. Po raise natomiast zawsze musimy umieścić dopełnienie - określić co zostanie podniesione/podwyższone.

PRZYKŁAD

Does the sun rise in the east or west?

The client is going to raise their fares again next year.

Niebawem zaprezentujemy kolejny artykuł z cyklu “Angielski w IT”. Stay with us!