Konkurs na platformie Skillotron z okazji Dnia Programisty

6 września 2019
Konkurs na platformie Skillotron z okazji Dnia Programisty

13 września obchodzimy Dzień Programisty. Z tej okazji zaktualizowaliśmy sekcję "Science in IT" na platformie Skillotron i ogłaszamy konkurs. Do wygrania głośnik JBL GO 2.

Zasady są proste:

1. Zarejestruj się (lub zaloguj) na platformie >>> Skillotron.
2. Znajdź sekcję "Science in IT".
3. Odpowiedz poprawnie na jak najwięcej pytań.
4. Graj przez cały tydzień (09.09-13.09).
5. Wygraj!

Wygrywa osoba, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcę poznamy 16.09. Powodzenia!Regulamin Konkursu

Skillotron na Dzień Programisty

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady przeprowadzania konkursu organizowanego pod nazwą Skillotron na Dzień Programisty, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest:

  a) DataArt Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Zana 39A, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000514163, NIP: 7123288290 oraz

  b) DataArt Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000556991, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8992767191, REGON 361502785,zwany dalej „Organizatorem”.

5. Konkurs ma na celu wyłonienie jednego Zwycięzcy Konkursu w Lublinie oraz jednego we Wrocławiu.

6. Nagrodą w Konkursie jest Głośnik Bluetooth JBL GO 2 o wartości 119 zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 13 zł. Łączna wartość nagrody to kwota 132 zł.

§ 2. Warunki i zasady uczestniczenia w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zarejestrować się na stronie: skillotron.com i wpisać „Lublin” lub „Wrocław” w polu „City” przy rejestracji.

4. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania z kategorii „Science in IT” w czasie trwania Konkursu określonym zgodnie z § 3.

§ 3. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 9 września 2019 do godz. 23:00 dnia 13 września 2019.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagrody

1. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów w kategorii wymienionej w § 2 pkt 4, tj. udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi w czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2 (poniżej).

2. W przypadku remisu zwycięzcą Konkursu jest osoba, która jako pierwsza udzieliła największej liczby poprawnych odpowiedzi.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.

4. Zwycięzca jest zobowiązany odebrać nagrodę 7 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Organizatora (ul. T. Zana 39A, Lublin/Plac Grunwaldzki 23, Wrocław). W wypadku nieodebrania nagrody w ww. terminie konkurs uważa się za zamknięty bez rozstrzygnięcia.

5. Zwycięzca jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt odebrania Nagrody.

§ 5. Opodatkowanie Nagrody

Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2032 ze zm.). Organizator Konkursu nalicza i pobiera podatek od Zwycięzcy konkursu z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym wskazanym w § 7 ust. 1.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą profilowania.

3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu jest właściciel platformy internetowej skillotron.com, tj. spółka pod firmą Data Art Inc. z/s. w Nowym Jorku.

4. Uczestnik zgłaszając się do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przyjętą przez Data Art Inc. politykę prywatności oraz warunki korzystania z platformy internetowej. Polityka prywatności i warunki korzystania z platformy internetowej dostępne są pod następującymi adresami:https://skillotron.com/privatepolicyhttps://skillotron.com/terms.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 r.).

6. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem:pr-poland@dataart.com

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu akceptuje nin. Regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nin. Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników.

4. W kwestiach nieuregulowanych nin. Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.