DATAART PRYWATNOŚĆ I POLITYKA СOOKIE

Niniejsza Polityka została przyjęta przez spółkę pod firmą DataArt Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 39a („DataArt”). DataArt jest członkiem grupy niezależnych przedsiębiorców w rozumieniu pkt 37 preambuły RODO („Grupa DataArt”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony wszelkich danych osobowych użytkowników tej strony internetowej i zgodnego z prawem przetwarzania tych danych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Z tego powodu przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności („Polityka”), która określa warunki gromadzenia danych, stosowane na tej stronie.

Korzystając z witryny, a w szczególności przekazując informacje za pośrednictwem różnych adresów kontaktowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Uwaga: strona używa i zbiera pliki cookie, w tym pliki cookie stron trzecich. Możesz zablokować korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie poprzez dostosowanie ustawień prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać poprawnie.

Uwaga: ta witryna zawiera łącza do innych stron internetowych. DataArt nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i zalecamy zapoznanie się z ich polityką.

Uwaga: zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką. 

DataArt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki.

DATAART
PRYWATNOŚĆ I POLITYKA СOOKIE

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka podlega  Polityce ochrony danych osobowych DataArt.

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe odwiedzających witrynę www.dataart.com.pl i inne informacje mogą być gromadzone i przetwarzane.

2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy

Oto opis informacji, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tej witryny:

 • dane osobowe, które nam przesyłasz, w tym informacje, które nam przekazujesz poprzez „Kontakt”, „Skontaktuj się z nami” i inne funkcje, a także wysyłanie wiadomości na dowolny wyświetlany tu adres e-mail, informacje zawarte lub związane z komunikacją, która przesyłasz do nas (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją);
 • informacje, które podajesz nam, przesyłając swoje CV na jakiekolwiek wolne stanowisko wymienione na tej stronie;
 • informacje o twoim komputerze oraz o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie).

Nie zbieramy żadnych danych w celu ich sprzedaży.

3. Wykorzystanie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane:

 • do administrowania naszą stroną internetową i w celach biznesowych;
 • do kontaktu zwrotnego w celach związanych z zatrudnieniem, zgodnie z Twoim początkowym wyborem. Ta komunikacja wymaga Twojej zgody;
 • do kontaktu zwrotnego do celów komunikacji biznesowej i marketingowej, zgodnie z Twoim początkowym wyborem. Ta komunikacja opiera się na subskrypcji i wymaga Twojej zgody;
 • do celów marketingowych i statystycznych w celu ulepszenia witryny;
 • do zapewnienia bezpieczeństwa witryny i przeciwdziałania oszustwom.

2. W trakcie korzystania z danych osobowych możemy przekazać te informacje niektórym podmiotom z nami stowarzyszonym, podmiotom zależnym i / lub innym członkom grupy przedsiębiorstw DataArt, jeśli uznamy to za niezbędne. Wszystkie podmioty stowarzyszone, spółki zależne i inni członkowie grupy DataArt są zobowiązani do wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych w ścisłej zgodności z niniejszą Polityką.

3. Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami i lokalizacjami, w których działa DataArt, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Polityką. Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich informacji we wszystkich naszych lokalizacjach, w których są one przekazywane, przechowywane i przetwarzane.

4. Możemy wykorzystywać zewnętrzne narzędzia do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Przed użyciem takich zewnętrznych narzędzi podpisuje się odpowiednie dokumenty między zewnętrznym dostawcą a DataArt, aby zapewnić bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

4. Podstawa prawna zbierania danych osobowych

1. Gromadzenie danych osobowych na podstawie zgód. Gromadzenie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, odbywa się za pomocą „Formularzy zgody”, które przechowują dokumentację związaną z zgodą wyrażoną przez osobę fizyczną. Indywidualne zgody będą zawsze przechowywane i dokumentowane w naszych systemach.

2. Zbieranie danych osobowych na podstawie umów. Używamy danych osobowych do wypełniania naszych zobowiązań związanych z kontraktami i umowami z klientami, partnerami i dostawcami.

3. Gromadzenie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Możemy wykorzystywać dane osobowe, jeśli zostanie to uznane za uzasadnione i niezbędne i jeśli interesy prywatności osób, których dane dotyczą, nie kolidują z tą decyzją. Zwykle w celu ustalenia podstawy prawnej gromadzenia danych przeprowadza się ocenę, w trakcie której zidentyfikowany zostaje obopólny interes pomiędzy DataArt a osobą fizyczną. Ta podstawa prawna dotyczy przede wszystkim naszych celów sprzedażowych i marketingowych. Będziemy zawsze informować wszystkie osoby o ich prawach do prywatności i celu zbierania danych osobowych.

5. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

1. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszystkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce.

2. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli uważamy, w dobrej wierze i według naszego wyłącznego uznania, że takie ujawnienie jest uzasadnione, aby:

 • przestrzegać wymogów prawnych lub regulacyjnych albo wykonalnego wniosku rządowego,
 • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nas, naszych użytkowników lub innych stron trzecich,
 • zapobiec przestępstwu, chronić bezpieczeństwo narodowe, lub w związku z wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

3. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej polityce, nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy Twoimi danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi do ich celów marketingowych.

6. Przechowywanie i bezpieczeństwo

1. Utrzymujemy surowe standardy bezpieczeństwa i procedury zaprojektowane w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych.

2. Zawsze upewniamy się, że dane osobowe, które podajesz, są przechowywane tylko na chronionych serwerach.

3. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane.

4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji 6. zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uznamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom i redukcji ryzyka).

5. Kiedy zgromadzone dane osobowe nie będą już wykorzystywane, usuniemy je w bezpieczny sposób. Możemy przetwarzać dane w celach statystycznych, ale w takich przypadkach dane będą zanonimizowane.

7. Twoje prawa dot. danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz szereg praw. Możesz:

 • uzyskać dostęp i kopię swoich danych na żądanie;
 • wymagać od DataArt zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
 • żądać od DataArt usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych, np. gdy dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, jeżeli DataArt opiera się na swoich uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania;
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości lub przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • złożyć skargę do organu kontrolnego.

Wszelkie zapytania dotyczące Twoich praw do prywatności należy przesyłać na adres privacy@dataart.com z tematem „Prywatność” oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Jeśli nadal będziesz niezadowolony, masz prawo zwrócić się bezpośrednio do krajowego organu kontrolnego, w celu uzyskania odpowiedniej decyzji. Możesz znaleźć swój krajowy organ kontrolny online http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. Jak możesz wycofać zgodę na zbieranie Twoich danych osobowych?

Jeśli chcesz, abyśmy nie wykorzystywali przekazanych nam informacji, napisz do nas wiadomość e-mail na adres privacy@dataart.com z tytułem „Wycofanie danych osobowych” i Twoim imieniem i nazwiskiem.

9. Informacje o plikach cookie i ich użyciu

1. Nasza strona internetowa używa plików „cookies”. Plik cookie to plik zawierający niewielką ilość danych specyficznych dla konkretnego klienta i witryny (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez tę przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pozwala to serwerowi na dostarczenie strony dostosowanej do konkretnego użytkownika lub sama strona może zawierać skrypt, który odczytuje dane z pliku cookie i dzięki temu może przenosić informacje z jednej wizyty na stronie internetowej (lub powiązanej stronie) do następnej.

2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikowania i śledzenia użytkowników podczas przeglądania różnych stron w witrynie i identyfikowania użytkowników powracających na stronę.

4. Możemy używać plików cookie do remarketingu i podobnych działań.

Używamy ukierunkowanych plików cookie, aby dostosować marketing do Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą one m.in. do ograniczenia liczby wyświetleń reklam i pozwalają one zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Są one zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe za pozwoleniem operatora strony. Pamiętają, że odwiedziłeś stronę, a ta informacja jest dzielona z innymi organizacjami takimi jak reklamodawcy. Chociaż te pliki cookie mogą śledzić Twoje wizyty w innych witrynach internetowych, zwykle nie wiedzą, kim jesteś. Bez tych plików cookie napotkane reklamy internetowe będą mniej adekwatne do Twoich zainteresowań.

W ramach remarketingu możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników, oraz w gromadzeniu i wykorzystywaniu innych danych dotyczących działań użytkowników w naszej witrynie (np. W celu umożliwienia im dostosowania reklamy w usługach stron trzecich). Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników. DataArt korzysta z zewnętrznych plików cookie do śledzenia marketingowych dostawców zewnętrznych, w tym do plików do śledzenia Google Adwords. Oznacza to, że będziemy nadal wyświetlać reklamy w internecie, w szczególności w sieci Google Content Network (GCN). Należy pamiętać, że nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających identyfikację za pośrednictwem systemu remarketingowego Google ani żadnego innego zewnętrznego systemu remarketingowego.

Dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, w tym Google, umieszczają pliki cookie w przeglądarkach internetowych w celu wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej witrynie. To pozwala nam składać oferty specjalne i nadal promować naszą firmę wśród osób, które okazały swoje zainteresowanie.

Możesz znaleźć informacje na temat poszczególnych plików cookie używanych na tej stronie tutaj.

10. Blokowanie plików cookie

DataArt nie wymaga, abyś akceptował pliki cookie i / lub możesz wycofać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje na naszej stronie mogą zostać wyłączone, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie. Możesz zrezygnować z gromadzenia plików cookie w następujący sposób:

 • Google Chrome
  W menu ustawień wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” u dołu strony \ Wybierz przycisk „Ustawienia treści” w sekcji prywatność \ Na wyświetlonej stronie znajdziesz informację, że możesz zarządzać i / lub usuwać zapisane pliki cookie. 
 • Firefox
  W menu wybierz „Opcje” \ Wybierz kartę prywatność w polu opcji \ Z menu wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii”. Spowoduje to wyświetlenie opcji plików cookie, gdzie możesz wybrać włączenie lub wyłączenie plików cookie.
 • Internet Explorer 6+
  W menu narzędzi wybierz „Opcje internetowe” \ Kliknij kartę prywatności. Zobaczysz suwak ustawień prywatności, który ma sześć ustawień, pozwalających kontrolować liczbę plików cookie, które zostaną umieszczone: Blokuj wszystkie pliki cookie, poziomy: Wysoki, Podwyższony, Średni (poziom domyślny), Niski i Akceptuj wszystkie pliki cookie.
 • Safari
  W menu ustawień wybierz opcję „Preferencje” \ Otwórz kartę prywatności \ Wybierz żądaną opcję z sekcji „Blokuj pliki cookie”
 • Dowolna inna przeglądarka
  Informacje na temat zarządzania plikami cookie w innych przeglądarkach internetowych można znaleźć w dokumentacji lub plikach pomocy online.

11. Usuwanie plików cookie zebranych w przeszłości

Jeśli wyłączyłeś przeglądarkę, możemy nadal wykorzystywać informacje zebrane z istniejących plików cookie, ale przestaniemy używać wyłączonych plików cookie w celu zebrania dalszych informacji.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 • Chrome: otwórz menu „Dostosuj i kontroluj” i kliknij „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierz „Pliki cookie i inne dane witryn i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”; 
 • Firefox: kliknij „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii” z menu rozwijanego, kliknij „Pokaż pliki cookie”, a następnie kliknij „Usuń wszystkie pliki cookie”; i 
 • Internet Explorer: możliwe jest ręczne usunięcie plików cookie (zapoznaj się z instrukcjami pod adresem: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11).